Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1: DEFINITIES 

Als je lid bij ons bent of wilt worden en gebruik maakt van onze diensten of producten, dan doen wij dat graag met heldere en transparante afspraken. Door je inschrijving verklaar je deze algemene voorwaarden en de huisregels van Yunde te accepteren. De algemene voorwaarden en de huisregels zijn terug te vinden op www.yunde.nl.

Yunde: Daarmee bedoelen we de rechtspersoon Yunde, zoals beschreven in art. 14 en diensten en producten die wij aanbieden onder de naam Yunde. 

Club: de fysieke plek waar Yunde Wushu en Tai Chi lessen aanbiedt. 

Ingangsdatum: De ingangsdatum van je overeenkomst is gelijk aan de dag van jouw inschrijving. Bovendien wordt de ingangsdatum opgeschoven als je gebruik maakt van een promotie, bijvoorbeeld: “eerste maand gratis sporten.” Als je je dan bijvoorbeeld op 10 januari inschrijft voor een jaarlidmaatschap, is de ingangsdatum van je overeenkomst 1 februari (gratis sporten tot de start van de nieuwe maand). De trainer bepaald welke promotie va toepassing is en in dat geval kun je ben je geen betaling schuldig in de tijd van de promotie, onder voorbehoud van art. 4.  

Lid: Je kunt bij ons lid worden als je een natuurlijke persoon bent en 18 jaar of ouder. Indien je jonger bent, dan is toestemming nodig van een ouder of voogd.

Overeenkomst: de overeenkomst die ontstaat tussen Yunde en het lid door inschrijving.

 

ARTIKEL 2: LID WORDEN  

a. Je kunt lid worden bij Yunde op de volgende manieren: 
1. Op de website door het invullen van het online inschrijfformulier (www.yunde.nl); of 
2. Op de club door het invullen van het inschrijfformulier op de kiosk.  
b. Indien je je inschrijft via de website heb je het recht om binnen 14 dagen na de dag van inschrijving zonder opgave van redenen af te zien van je lidmaatschap. Dit kun je doen op een van de manieren die beschreven zijn in art. 6. Als de 14e dag in het weekend valt, of op een nationaal erkende feestdag, loopt de bedenktijd tot en met het einde van de eerste daaropvolgende werkdag. Deze bedenktijd geldt niet voor inschrijving op de club. Indien je binnen de bedenktijd van 14 dagen besluit af te zien van het lidmaatschap, en het lidmaatschap is niet gebruikt in die periode, dan is deze herroeping kosteloos. Als het lidmaatschap wel gebruikt is in deze periode, dan kan Yunde naar rato (vanaf de activering van het lidmaatschap tot de dag van de herroeping, inclusief het eventuele inschrijfgeld) kosten voor het lidmaatschap in rekening brengen. 

 

ARTIKEL 3: LIDMAATSCHAP, TERMIJN  

a. We hebben verschillende lidmaatschapsvormen waarvan alle details zijn terug te vinden op onze website of op de club.

b. Bij de Inschrijving kun je aangeven voor welke lidmaatschapsvorm je een overeenkomst wilt aangaan. Al onze lidmaatschapsvormen kun je aangaan voor: 

1. 1 jaar vast met een automatische verlenging voor onbepaalde tijd met een betaling per maand, of 

2. 1 jaar vast met een automatische verlenging voor onbepaalde tijd, waarbij je in één keer vooruit betaalt, of 

c. Indien je onze faciliteiten gewoon eens wilt proberen, kun je deelnemen aan een gratis proefles. Indien je onze faciliteiten los wilt bezoeken, dan kun je een strippenkaart kopen.

 

ARTIKEL 4: TARIEVEN EN BETALING 

a. Alle lidmaatschapsvormen hebben hun eigen lidmaatschapstarief, welke te vinden zijn op de website. 

b. Als je lid wordt bij Yunde kunnen wij inschrijfgeld in rekening brengen. Dit inschrijfgeld kan variëren per lidmaatschapsvorm of periode. Als je je lidmaatschap hebt beëindigd en opnieuw lid wilt worden, ben je opnieuw inschrijfgeld verschuldigd.  

c. Als je lid wordt, ben je lidmaatschapsgeld verschuldigd vanaf het moment van inschrijving. Ook de SEPA automatische incassomachtiging gaat vanaf dat moment gelden. Alle lidmaatschapsbedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar, conform art. 4d en 4e.  

d. Indien je kiest voor een overeenkomst voor een jaar met volledige vooruitbetaling, dan vindt de eerste jaarbetaling bij inschrijving plaats door een online betaling of betaalverzoek en de volgende betalingen jaarlijks vooruit via SEPA automatische incasso. Indien de overeenkomst is verlengd voor onbepaalde tijd, is deze op ieder moment opzegbaar met een opzegtermijn van 30 dagen en het teveel betaalde lidmaatschapsgeld zal voor zover van toepassing worden geretourneerd indien de overeenkomst wordt beëindigd. 

e. Indien je kiest voor een overeenkomst met betaling per maand, dan vindt de eerste betaling bij inschrijving plaats door een online betaling of kaartbetaling aan de kiosk en de volgende betalingen vooruit per 4 weken via SEPA automatische incasso en tegen de daarvoor vastgestelde tarieven voor dat lidmaatschap.

f. Indien we je betaling om wat voor reden dan ook niet kunnen incasseren (bijv. stornering, onvoldoende saldo, etc.), dan sturen we de incasso nogmaals naar je bank.  

g. Als je ook nadat we je in gebreke hebben gesteld, niet aan je betalingsverplichting voldoet, dan ben je in verzuim. Op dat moment kunnen wij incassokosten in rekening of de overeenkomst met directe ingang beëindigen.

h. Een keer per jaar, per 1 januari, mogen wij onze tarieven verhogen. Tariefaanpassingen worden doorgevoerd na het eerste jaar van je lidmaatschap. Indien je niet akkoord gaat met de tariefaanpassing en je lidmaatschap na een jaar is verlengd voor onbepaalde tijd, is deze op ieder moment opzegbaar met een opzegtermijn van 30 dagen, zoals benoemd in lid d.

i. Als je gebruik maakt van een strippenkaart en deze niet volledig gebruikt, vindt geen teruggave van het restant plaats. 

j. Als er sprake is van een permanente sluiting of verhuizing, dan zal Yunde je lidmaatschap beëindigen en het eventueel teveel betaalde lidmaatschapsgeld terugbetalen.

 

ARTIKEL 5: LESTIJDEN 

a. Yunde geeft aan wat de lestijden zijn. Het kan zijn dat er in omstandigheden afwijkende lestijden gelden. Bijvoorbeeld in geval van calamiteiten, pandemieën, feestdagen of overmacht.  

b. We doen ons best de lessen zoveel mogelijk door te laten gaan. Mochten de lessen toch niet door kunnen gaan, dan heb je geen recht op restitutie van lidmaatschapsgeld, maar zal Yunde een passend alternatief vinden. Bijvoorbeeld in de vorm van online lessen, lessen in de buitenlucht of op een ander moment.

c. Wijzigingen in lestijden worden van tevoren bekend gemaakt tijdens de les en op de website. Houd daarom de website goed in de gaten.

 

ARTIKEL 6: BEËINDIGEN LIDMAATSCHAP 

a. Indien je een overeenkomst bent aangegaan voor de duur van een jaar, kun je deze uiterlijk 30 dagen voor het einde van de looptijd opzeggen. Indien je dat niet doet wordt de overeenkomst verlengd voor onbepaalde tijd en is vervolgens op ieder moment opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen. 

b. Indien je gebruik maakt van de strippenkaart kun je op ieder moment stoppen. 

c. Je kunt je overeenkomst opzeggen op verschillende manieren. Dit kan je doen in de club of door een email te sturen.  

d. Wij streven ernaar in de clubs een omgeving te creëren waarin iedereen elkaar respecteert en de regels worden nageleefd. Indien je je niet houdt aan de afspraken van de overeenkomst, of indien je je niet houdt aan de huisregels of onaanvaardbaar gedrag vertoont, dan kan Yunde je toegang tot de club ontzeggen en de overeenkomst (per direct) beëindigen. De beoordeling van de situatie is exclusief voorbehouden aan Yunde. 

e. We hopen dat je in goede gezondheid bij ons komt sporten. Indien je om medische redenen blijvend geen gebruik meer kunt maken van je lidmaatschap, kun je deze tussentijds beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen vanaf de kennisgeving. Je dient dan bewijs te overleggen dat je gezien je medische situatie niet meer in staat bent gebruik te maken van je overeenkomst, bijvoorbeeld door een doktersverklaring. 

f. Opschorting van je lidmaatschap om welke reden dan ook is niet mogelijk.

 

ARTIKEL 7: RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID 

a. Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Indien je gebruik maakt van onze faciliteiten, dien je zelf in te schatten wat je aan kunt. Wij bieden geen actieve begeleiding door personen op de club. Je blijft zelf altijd verantwoordelijk voor de manier waarop je sport en de keuzes die je daarin maakt. Het gebruik van de faciliteiten is voor jouw eigen risico. Bij (twijfel over) fysieke condities, raden we je aan deskundig advies in te winnen van een arts of specialist om te bepalen wat voor jou de juiste en haalbare manier van bewegen is. 

b. Yunde en onze medewerkers zijn niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade als gevolg van een ongeval of letsel die je oploopt in onze clubs.

c. We adviseren je geen waardevolle spullen mee te nemen naar de Clubs. Mocht je toch waardevolle spullen bij je hebben, dan kun je deze het beste in de zaal leggen in plaats van deze achter te laten in de kleedkamers. 

 

ARTIKEL 8: KLACHTEN 

a. Wij doen ons uiterste best iedereen van dienst te zijn en willen zoveel mogelijk mensen toegang geven tot sportfaciliteiten. Indien je klachten hebt betreuren we dat maar horen we dat uiteraard graag. Je kunt ons in deze instantie altijd bellen of emailen. 

 

ARTIKEL 9: PERSOONSGEGEVENS 

a. Om uitvoering te geven aan jouw overeenkomst beschikken we over jouw persoonsgegevens. Yunde verwerkt jouw persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze en binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

b. Yunde verkoopt uw gegevens nooit door aan derden en zal deze alleen opslaan ter behoeve van de overeenkomst of het functioneren van de website.

 

ARTIKEL 10: CONTACTGEGEVENS en BEDRIJFSGEGEVENS YUNDE

a. Je kunt de contactgegevens van yunde vinden op: www.yunde.nl

Handelsnaam: Yunde
KVK nummer: 66282551
BTW nummer: NL002048767B94
Postadres: Sinjeur Semeynsweg 189, 2524 EH Den Haag
Leslocatie: De Bruyn Kopsstraat 1, 2288 EC Rijswijk

 

ARTIKEL 11: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN 

a. Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Yunde aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 

 

Versie per 1 januari 2022